شورش ارواء | سیویلیکا

شورش ارواء

دکتری تغذیه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

معرفی

استان
آذربایجان شرقی
شهر
تبریز

سمتهای علمی و اجرایی شورش ارواء در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه تبریز (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه مطالعات علوم زیستی و زیست فناوری (هیات تحریریه)