آقای شهاب شفائیان

Shahab Shafayyan

رئیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی پتروگس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179795)

30
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی