مرتضی انواری | سیویلیکا

مرتضی انواری

دانشیارعلوم پزشکی شهید صدوقی یزد

معرفی

استان
یزد
شهر
یزد

سمتهای علمی و اجرایی مرتضی انواری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (عضو هیات علمی)