آقای محمد علی میرزایی

Mohammadali Mirzaii

مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه هرمزگان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179541)

34
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی