آقای عبدالحمید زاهدی

Abdolhamid Zahedi

استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179422)

32
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی