آقای کامبیز پورطهماسی

Kambiz Pourtahmasi

آناتومی چوب ـ دندروکرونولوژی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179378)

4
41
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی