آقای رضا تیکنی

Reza Tikeni

هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179223)

10
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی