آقای محمدامین آسودار

Mohammadamin Assodar

رئیس دانشکده مهندسی زرائی و عمران روستائی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179216)

150
30
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی