آقای شهریار دبیریان

Shahryar Dabirian

رئیس کارگروه صنایع غذایی انجمن و مدیر تضمین کیفیت صنایع شیرایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179116)

9
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی