آقای اصغر حاج سقطی

Asghar Hajseghti

Researcher ID: (179095)

3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران