آقای سید امیر طالبیان

Seyedamir Talebian

مشاور اجتماعی وزیر نفت

Researcher ID: (179049)

1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران