آقای کاظم برزگربفرویی

Kazem Barzeghar

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179037)

66
64
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی