معصومه براری | سیویلیکا

معصومه براری

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی معصومه براری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی (عضو کمیته)
  • چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری (عضو کمیته اجرایی کنفرانس)
  • دومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست (عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی)
  • دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیا (عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی)
  • سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست (عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی)
  • پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری (مسئول کمیته)