آقای دکتر علی شکری

Dr. Ali Shokri

گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.

Researcher ID: (178854)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران