آقای دکتر عباس نجاتی

Dr. Abbas Najati

دانشگاه محقق اردبیلی

Researcher ID: (178848)

3
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور