آقای حسن غفاری

Hasan Ghafari

استادیار موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178819)

45
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی