آقای روح اله فاتحی

Roholah Fatehi

استادیار مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178745)

14
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی