کریم جلالیان | سیویلیکا

کریم جلالیان

معاون مدیر کل دفتر فنی و بررسی طرح های راه ها، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی کریم جلالیان در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • اولین کنفرانس ملی مدیریت مخاطرات در معادن و فضاهای زیرزمینی (عضو کمیته علمی - هیات داوران)