آقای دکتر رضا مکنون

Dr. Reza Maknoon

دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178617)

106
32
1
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی