آقای فرهاد علیزاده افشار

Farhad Alizadeh Afshar

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178345)

65

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی