آقای علی عدالتی

Ali Edalati

عضوهیات علمی دانشگاه پیام نور-ریاست پیام نورمهر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178335)

9
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی