آقای دکتر محمود نیلی

Dr. Mahmoud Nili

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا و رئیس دانشگاه صنعتی همدان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178327)

46
2
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی