آقای دکتر قاسم حبیب آگهی

Dr. Ghasem Habibi

استاد بخش راه و ساختمان دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178212)

25
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی