آقای عباس نیکزاد

Abas Nikzad

دانشگاه علوم پزشکی بابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177958)

7
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی