آقای علیرضا فخار زاده

Alireza Fakharzadeh

هئیت علمی دانشگاه صنعتی شیراز

Researcher ID: (177643)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران