محمدرضا اسلامی | سیویلیکا

دکتر محمدرضا اسلامی

استاد دانشکده مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی محمدرضا اسلامی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه صنعتی امیرکبیر (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه آموزش مهندسی ایران (هیات تحریریه)
  • مجله ی مهندسی مکانیک شریف (هیات تحریریه)
  • مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف (هیات تحریریه)