آقای دکتر منصور نیکخواه بهرامی

Dr. Mansour Nikkhaheh Bahrami

استاد بازنشسته دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177531)

12
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی