آقای دکتر هادی نظرپور

Dr. Hadi Nazarpour

استادیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی بابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177501)

33
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی