آقای سعید قلی زاده

Saeed Gholizadeh

دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177415)

51
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی