آقای عباس مرادی

Abas Moradi

کارشناسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177221)

59
51
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی