آقای احمد خالق نژاد طبری

Ahmad Khalegh Nejad Tabari

استاد جراحی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Researcher ID: (177029)

1
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران