آقای محمد آزاد بخت

Mohamad Azad Bakht

استاد فارماکوگنوزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

Researcher ID: (177015)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران