آقای دکتر علی الیاسی

Dr. Ali Eliassi

دانشیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران- پژوهشکده فناوریهای شیمیایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176965)

32
6
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی