بیتا گرامی زاده | سیویلیکا

بیتا گرامی زاده

استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز- ایران

معرفی

استان
فارس
شهر
شیراز

سمتهای علمی و اجرایی بیتا گرامی زاده در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه آسیب شناسی ایران (هیات تحریریه)