حسین آیت الهی | سیویلیکا

حسین آیت الهی

استاد دانشگاه مشهد

معرفی

استان
خراسان رضوی
شهر
مشهد

سمتهای علمی و اجرایی حسین آیت الهی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه آسیب شناسی ایران (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی حسین آیت الهی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه فردوسی مشهد (عضو هیات علمی)

مقالات حسین آیت الهی در ژورنال های داخلی

بررسی هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی درسالمندان وتعیین ارزش تشخیصی آن در کمبود V.B12 و اسید فولیک درشهرمشهد 1390
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد
Overexpression of High-Mobility Motor Box 1 in the Blood and Tissues of Patients with Head and Neck Squamous Cell Carcinoma
سال 1397
ارائه شده در مجله علمی گوش و حلق و بینی ایران