سعید بوذری | سیویلیکا

سعید بوذری

انیستیتو پاستور تهران

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی سعید بوذری در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی سعید بوذری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • انستیتو پاستور ایران (عضو هیات علمی)

مقالات سعید بوذری در ژورنال های داخلی

مقایسه تحریک تولید سیتوکین های التهابی به وسیله شیگا توکسین نو ترکیب و سویه استاندارد تولید کننده شیگا توکسین
سال 1390
ارائه شده در فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران