محمد کتولی | سیویلیکا

محمد کتولی

Faculty of Science, Health and Education, Sunshine Coast University, Queensland, Australia

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی محمد کتولی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران (هیات تحریریه)
  • فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران (ویراستار علمی)