آقای منصور زراء نژاد

Mansour Zara Nehjad

استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176665)

44
27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی