آقای سید محمود ابوالحسن علوی

Seyed Mahmood AbolHasan

استادیار گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176575)

59
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی