آقای منصور کلباسی

Mansoor Kalbasi

استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پردیس ماهشهر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176528)

55
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی