آقای دکتر عباس علی آبادی

Dr. Abbas ALi Abadi

Chairman and CEO,Mapna group

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176383)

37
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی