آقای کیوان اصغری

Keyvan Asghari

هیات تحریریه در نشریه رشد فناوری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176191)

46
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی