آقای دکتر حسین محبی

Dr. Hossein Mohebi

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

Researcher ID: (176071)

4
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور