آقای محمد امیری

Mohamad Amiri

مدرس مدعو تاریخ در دانشگاه پیام نور اهواز و دبیر تاریخ آموزش و پرورش

Researcher ID: (120803)

1
1
1
2
2
3
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

تالیفات

  • کتاب گتوند شهر فراموش شده (نشر معتبر) - 1384 - فارسی

سوابق استادی

  • پیام نور اهواز

تحصیلات تخصصی

  • کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی شهیدچمران اهواز1382-1384

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در تدریس در دبیرستان (1362-1399)
  • سابقه کار دانشگاهی در تدریس در دانشگاه های اهواز( شهید چمران، پیام نور) (1385-1399)

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برتر در استان خوزستان (1392)
  • معلم برتر (1391)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • بررسی و تحلیل و روش تدریس تاریخ پایه یازدهم انسانی - دفتر تالیف کتاب های درسی - تهران (1396)
  • بررسی و تحلیل و روش تدریس کتاب تاریخ پایه دهم انسانی - دفتر تالیف کتاب های درسی - تهران (1395)
  • بررسی و تحلیل محتوای کتاب تاریخ معاصر ایران - وزارت آموزش و پرورش- دفتر تالیف کتاب های درسی - تهران (1386)