آقای مهندس امین بهارلوفرد

دانشجوی دکترا

Researcher ID: (118152)

1
1
3

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

  • ارائه یک متدلوژی جدیدجهت رتبه بندی مهم ترین استراتژی های جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های عمرانی زیربنایی (1399)

تحصیلات تخصصی