دکتر عباس پور هاشمی

Dr. Abbas Poorhashemi

رئیس موسسه تخصصی حقوق بین الملل کانادا Canadian Institute for International Law Expertise CIFILE

Researcher ID: (115400)

16
42
6
4
6
4
5
15

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

 • دیرینه شناسی حقوق بین الملل محیط زیست ارائه شده در دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار (1393)
 • تعامل ژئوپلیتیک و حقوق بین الملل انرژی ارائه شده در دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی (1393)
 • جایگاه اصل حاکمیت در حقوق بین الملل محیط زیست ابزاری جهت حفاظت از منابع طبیعی ارائه شده در نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس (1391)
 • بررسی وضعیت حقوقی مدیریت پسماندهای بیمارستانی در حقوق ایران ارائه شده در نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس (1391)
 • - پورهاشمی، سید عباس، حیدری، فلورا، حیدری، مهدی و هوشیاری، سپیده، «نظام حقوقی حفاظت از محیط زیست خلیج فارس در برابر آلودگی»، اولین کنگره بین المللی جامع محیط زیست، 1394. www.civilica.com/PdfExport-CGEI01_075 (1394)
 • دبیری، فرهاد، پورهاشمی، سید عباس، زارعی، سحر، خلعتبری یلدا، «موانع و محدودیت های حقوق بین الملل محیط زیست در تحقق توسعه پایدار»، بیستمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست ایران و دهمین جشنواره توسعه سبز، ۱۳۹۳. (1393)
 • خوش منش، بهنوش، پورهاشمی، سید عباس و رضویان، فاطمه، «ارزیابی پیامدهای تغییر آب و هوا و نقش کنوانسیون تغییرات اقلیم پروتکل کیوتو در پاسخگویی به آنها»، همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار، ۱۳۹۳. www.civilica.com/Paper-CCHFGG01-CCHFGG01_010 (1393)
 • پورهاشمی، سید عباس، تقوی، لعبت و پرنده مطلق، اعظم، «جایگاه همکاری منطقه ای در تضمین امنیت و حفاظت محیط زیست خلیج فارس»، همایش بین المللی محیط زیست و ژئوپلیتیک خلیج فارس، 1392. (1392)
 • دبیری، فرهاد، تقوی، لعبت، پورهاشمی، سید عباس و زارعی، علی، «مطالعه تطبیقی و بررسی جنبه های حقوقی ناکارآمد توسعه و کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر در ایران و کشورهای منتخب»، بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق،1392.psc-ir.com/cd/2013/papers/2225.pdf (1392)
 • پورهاشمی،سید عباس و تقوی، لعبت، «بررسی راهکارهای حقوقی و مدیریتی مقابله با ریزگردها»، سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران، ۱۳۹۱.www.civilica.com/PdfExport-DESERTWETLAND03_794 (1391)
 • نوری،مصطفی و پورهاشمی، سید عباس، «حقوق بین الملل محیط زیست و پیشکیری از وقوع جنگ در توسعه پایدار»، اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، 1391.www.civilica.com/Paper-SDCONF01-SDCONF01_2166 (1391)
 • پورهاشمی، سید عباس و برزوئی، حسین، «استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و جنبه های حقوقی حفاظت محیط زیست»، اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوری های نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست، سالن اجتماعات شهدای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، آذر 1389. www.civilica.com/Paper-MTHE01-MTHE01_044 (1389)
 • پورهاشمی، سید عباس، «مکانیسمهای حل و فصل اختلافات در کنوانسیونها و معاهدات زیست محیطی و چگونگی پذیرش آنها توسط ایران»، سومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، دانشگاه تهران، خرداد 1388. (1388)
 • نعمتی، اکرم و پورهاشمی، سید عباس، «بررسی اجمالی قوانین و مقررات ملی و بین المللی محیط زیست در خصوص جلوگیری از آلودگی نفتی خلیج فارس»، همایش بین المللی خلیج فارس، 1388. (1388)
 • پورهاشمی، سید عباس و پتی، ایو، «امنیت دسته جمعی در حقوِق بین الملل: با تأکید بر ضرورت ایجاد سازمان منطقه برای امنیت خلیج فارس»، هفدهمین همایش بینالمللی خلیج فارس دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه، خرداد 1386. www.civilica.com/Paper-IPIS17-IPIS17_024 (1386)
 • پورهاشمی، سید عباس و زارع، علی، «تعامل قدرت و آزادی در قلمرو قانون»، نخستین کنگره بین المللی نهضت تولید علم، جنبش نرم افزاری و آزاد اندیشی، سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی،۲۵ فروردین 1384. (1384)

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

 • مریم جام بزرگ، منصور پورنوری، سید عباس پورهاشمی، داود هرمیداس باوند، «مولفه ها و چالش های تدوین شاخص های جرم زیست محیطی تحت عنوان جرم بین‌المللی»، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، علمی و پژوهشی، ‎ شماره ۸۳ تابستان ۱۳۹۸، http://jest.srbiau.ac.ir/article_11896.html (1398)
 • ارغند بهاره، پورهاشمی سید عباس، روشندل رامین، زارع علی، «تعامل حقوق انرژی و حقوق محیط زیست در قراردادهای نفت و گاز با تاکید بر قراردادهای منطقه ای» فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، علمی و پژوهشی، ‎ 30 اردیبهشت ، ۱۳۹۷ http://jest.srbiau.ac.ir/article_12339.html (1397)
 • همایونی مهوش، پور نوری منصور، پور هاشمی سید عباس، کریمی داریوش، «بررسی حفاظت از تنوع زیستی از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران»، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، علمی و پژوهشی، 17 اردیبهشت ۱۳۹۷. ‎ http://jest.srbiau.ac.ir/article_12226.html (1397)
 • طیبی سبحان، پورهاشمی، عباس،مقابله با اکو تروریسم جهانی در پرتو دیپلماسی بین المللی محیطزیست، مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، دوره 29 ،شماره 1( پیاپی 91 ،)تابستان ،صفحه 93-59 http://jlap.srbiau.ac.ir/article_12281.html (1397)
 • پورهاشمی سید عباس ، حقانی مجید ، «نقش قرارموقت دیوان بین‌المللی دادگستری در اختلافات زیست‌محیطی بین دولت‌ها»، مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، دوره 13، شماره 3 (پیاپی 33)، پاییز ۱۳۹۶، صفحه 107-136 http://jlap.srbiau.ac.ir/article_12290.html (1397)
 • پورهاشمی سید عباس، پورنوری منصور، زارعی سحر، «توسعه مفهوم حاکمیت سرزمینی و حفاظت از محیط زیست در پرتو آرا و رویه های قضایی بین المللی»، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، ‎ 28 فروردین 1397 http://jest.srbiau.ac.ir/article_11885.html (1397)
 • طیبی سبحان، موسوی سید فضل اله، پورهاشمی سید عباس، «دیپلماسی محیط زیست؛ چارچوب راهبردی برای تعاملات بین المللی و صلح جهانی»، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 04 اردیبهشت ۱۳۹۷ http://jest.srbiau.ac.ir/article_12035.html (1397)
 • سیدعباس پورهاشمی، اعظم پرنده مطلق، روشهای حقوقی مواجهه با عدم قطعیت علمی در اصل احتیاطی از منظر حقوق بین الملل محیط زیست، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، http://jest.srbiau.ac.ir/article_11873.html ، (1397)
 • جوادی علی رضا، پورهاشمی عباس، شیرازیان شیرین، ظرفیت ها و محدودیت های توسعه و تدوین حقوق بین الملل محیط زیست با رویکردی انتقادی، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 11(2 ،)292-2931.http://jest.srbiau.ac.ir/article_12583.html (1397)
 • پورهاشمی سیدعباس، پرنده مطلق اعظم، بررسی جایگاه و نقش کنفرانس اعضای معاهدات زیست محیطی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 10 اردیبهشت ،http://jest.srbiau.ac.ir/article_12088.html (1397)
 • پورهاشمی سیدعباس، مروری بر ظرفیتها و موانع تحقق اهداف توسعه پایدار: از دستور کار 21 تا دستور کار 2030 ، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست،http://jest.srbiau.ac.ir/article_10779.html (1396)
 • پورهاشمی سید عباس، زارع علی، موسوی مدنی نگین، گسترش آلودگی نوری و راهکارهای حقوقی مبارزه با آن در کشورهای منتخب ، ایران، فرانسه و چین، مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، http://jlap.srbiau.ac.ir/article_12596.html (1396)
 • طیبی سبحان، پورهاشمی، عباس، «مقابله با اکو تروریسم جهانی در پرتو دیپلماسی بین‌المللی محیط‌زیست»، مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، دوره 13، شماره 2 (پیاپی 32)، تابستان ۱۳۹۶، صفحه 38-53 http://jlap.srbiau.ac.ir/article_12281.html (1396)
 • سحر زارعی، سید عباس پورهاشمی، منصور پورنوری، « توسعه حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو آراء و رویه های قضایی بین المللی»، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، شماره 74، پاییز 1396. http://jest.srbiau.ac.ir/article_11078.html (1396)
 • سید عباس پورهاشمی، اعظم پرنده مطلق، « توسعه حقوق بین الملل محیط زیست: فرصت ها و چالش ها»، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، دوره 12، شماره 1، بهار 1395، http://jlap.srbiau.ac.ir/article_9459_23c9b0f1a918badb7c1ea1e2f5f66133.pdf (1395)
 • سید عباس پورهاشمی؛ فرهاد دبیری؛ یلدا خلعت بری؛ سحر زارعی، « شکل گیری و توسعه مفهوم "حقوق نسل های آینده" در حقوق بین الملل محیط زیست»، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21 تیر 1395 ، http://jest.srbiau.ac.ir/article_9078.html (1395)
 • یلدا خلعتبری، داوود هرمیداس باوند، علی زارع، سید عباس پورهاشمی، «تحلیل مفاهیم آلودگی و خسارت در حقوق بین الملل محیط زیست»، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 12 تیرماه 1395، http://jest.srbiau.ac.ir/article_9070.html (1395)
 • بهنوش خوش منش، سید عباس پورهاشمی، محمد سلطانیه، « بررسی پیامدهای تغییر اقلیم از دیدگاه حقوق بشر»، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، علمی–پژوهشی، دوره هفدهم، زمستان 1394. http://jest.srbiau.ac.ir/article_8512.html (1394)
 • پورهاشمی، سیدعباس، نمامیان، پیمان و طیبی، سبحان، «جرم انگاری تروریسم زیست محیطی؛ چالشها، هنجارها و راهبردها»، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، علمی–پژوهشی، دوره هفدهم، شماره 1، ۱۳۹۴، صفحه 167-182. http://jest.srbiau.ac.ir/article_6558_1256.html (1394)
 • سید عباس پورهاشمی، علی زارع، « بررسی اجرای اصل احتیاطی در حقوق بین‌الملل محیط زیست»، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، دوره 11، شماره 1، بهار 1394، http://jlap.srbiau.ac.ir/article_8165_4f6e5b928349872e8bca1c19e9d73bd9.pdf (1394)
 • پورهاشمی، سید عباس، طیبی، سبحان و نادری، شیما، «دادخواهی و مسئولیت بین المللی؛ ابزار مقابله با عدم ایفای تعهدات در خصوص تغییرات آب و هوایی»، فصلنامه انسان و محیط زیست،علمی – ترویجی، دوره ۱۳، شماره 4 (31- پیاپی 42)، 1394، صفحه 76-85. http://he.srbiau.ac.ir/article_7373.html (1394)
 • نوری، جعفر، پورهاشمی، سیدعباس، ارجمندی، رضا وعلیمردانی، فاطمه، «تعیین موقعیت قوانین مدیریت پسماندها در مقایسه تطبیقی با حقوق فرانسه و بهره مندی از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی (SPACE)»، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، علمی–پژوهشی، دوره 16، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 111-128. http://jest.srbiau.ac.ir/article_3130_612.html (1393)
 • پورهاشمی، سید عباس، زارعی، سحر و خلعتبری، یلدا، «بررسی جایگاه اصل همکاری در حقوق بین الملل محیط زیست»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، علمی– پژوهشی، دوره 15، شماره ۳۹، بهار و تابستان 1393، صفحه 61-90. http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1246766 (1393)
 • پورهاشمی، سید عباس، تقوی، لعبت و پرنده مطلق، اعظم، «بهره برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر در نظام حقوقی اتحادیه اروپا»، فصلنامه انسان و محیط زیست،علمی– ترویجی، دوره ۱۲، شماره ۳ (۳۰ پیاپی ۴۱)، پاییز ۱۳۹۳، صفحه ۳۷--۴۴. http://he.srbiau.ac.ir/article_6836_1222.html (1393)
 • پورهاشمی، سید عباس، نعمتی، اکرم و حیدری، فلورا، «رژیم حقوقی حفاظت محیط زیست آبراه های بین المللی با تأکید بر تنگه هرمز»، دانشنامه حقوق و سیاست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، علمی– پژوهشی، شماره ۲۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۲، صفحه 87-102. http://jlap.srbiau.ac.ir/article_8051_d757217e69fa41aa4a647a1055dee615.pdf (1392)
 • پورهاشمی، سید عباس و اکرامی، عطیه، «بررسی چالش های حقوقی کنوانسیون تهران در باره حفاظت محیط زیست دریای خزر»، فصلنامه راهبرد، مرکز تحقیقات استراتژیک،علمی – پژوهشی، شماره ۶۹، سال 22، زمستان ۱۳۹۲، صفحه 65-86. http://rahbord.csr.ir/WebUsers/rahbord/UploadFiles/OK/139409091115325000224-F.pdf (1392)
 • آزادبخت، بیتا، پورهاشمی، سید عباس، زیباکلام، صادق و هرمیداس باوند، داوود، «حفاظت حقوقی از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه؛ با تاکید بر جنگ دوم خلیج فارس»، فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک، علمی– پژوهشی، شماره ۳۱، پاییز 1392، صفحه 195-222. http://journal.iag.ir/article_56016.html (1392)
 • سیدعباس پورهاشمی، محمود گلستانی، « «اجرای عدالت در سیاست» دیوان بین‌المللی کیفری در اوگاندا و سودان پاسخی به سارا نوون و ووتر ورنر»، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، دوره 9، شماره 1، تابستان 1392. http://jlap.srbiau.ac.ir/article_7968_e8448687db1a6c413a2ed30661177911.pdf (1392)
 • دبیری، فرهاد، پورهاشمی، سید عباس و سعید ارشادی، فرناز، «تحلیلی بر نقش محور دوم دستور کار ۲۱ در توسعه حقوق محیط زیست در ایران»، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، علمی– پژوهشی، دوره ۱۴، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۱، صفحه 87-95. http://jest.srbiau.ac.ir/article_1706_16.html (1391)
 • پورهاشمی، سید عباس، واحد ناوان، عارف و بازغی، نازنین، «تأثیر رسانه ای جنبش دانشجویی دهه ۶۰ بر شکل گیری اجلاس انسان و محیط زیست استهکلم ۱۹۷۲»، مطالعات رسانه ای، علمی– پژوهشی، سال هفتم، شماره ۱۶، بهار ۱۳۹۱، صفحه 37-44. http://mediastudies.srbiau.ac.ir/article_4336_869.html (1391)
 • سید عباس پورهاشمی؛ مریم السادات موسوی،« مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها در حقوق محیط‌زیست»، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، دوره 7، شماره 1، تابستان 1390، http://jlap.srbiau.ac.ir/article_7161_930b3d28b2177694de7482092134288e.pdf (1390)
 • پورهاشمی، سیدعباس و فقیه حبیبی، علی، «بررسی امکان مطالبه خسارت زیست محیطی جنگ ایران و عراق از دیوان بین المللی دادگستری»، مجله تحقیقات سیاسی و بین المللی، علمی– پژوهشی، دوره ۳، شماره ۹، زمستان ۱۳۹۰ ، صفحه 65-71. http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/27113900908.pdf (1390)
 • دبیری، فرهاد، عبادی، تقی، پورهاشمی، سید عباس و منوچهری، نیلوفر، «بررسی ابعاد حقوقی اجرای کنوانسیون POPs در ایران به منظور ارایه چارچوب قانونی برای کنترل آلاینده های آلی پایدار در سطح ملی»، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، علمی– پژوهشی، دوره ۱۲، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۹، صفحه 133-144.http://jest.srbiau.ac.ir/article_137_25.html (1389)
 • دبیری، فرهاد، پورهاشمی، سید عباس و موسوی، مریم السادات، «بررسی جبران خسارات وارده بر محیط زیست ناشی از آلودگی های فرامرزی و تخریب بین المللی محیط زیست»، فصلنامه انسان و محیط زیست، علمی– ترویجی، شماره ۲۳، بهار ۱۳۸۹، صفحه ۴۳-50. http://he.srbiau.ac.ir/article_6323_1194.html (1389)
 • پورهاشمی، سید عباس، تقوی، لعبت، خلعتبری یلدا و زارعی، سحر، «آلودگی هوای تهران و حق شهروندان بر محیط زیست سالم»، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره ۱۸، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، صفحه 175-202. http://jlr.sdil.ac.ir/article_39442.html (1389)
 • دبیری، فرهاد، پورهاشمی، سید عباس و روستا، فخرالضحی، «بررسی اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست با نگاهی به توسعه پایدار»، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، علمی–پژوهشی، شماره ۳، ۱۳۸۸، صفحه ‏213-225.http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/69213884217.pdf (1388)
 • دبیری، فرهاد، پورهاشمی، سید عباس، معطر، فرامرز و برزویی، حسین، «حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای از منظر حقوق محیط زیست»، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، علمی– پژوهشی، شماره ۴، ۱۳۸۸، صفحه ‏515-522.http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=753269&l=fa (1388)
 • پورهاشمی،سید عباس، «قانون گرایى و انسجام اجتماعى، بررسى قانون در فرهنگ عمومى»، تهران: معاونت پژوهشى و آموزشى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، دبیرخانه شوراى فرهنگ عمومى، 1378. pcci.farhang.gov.ir/fa/reserch/studys/ghanoon (1387)
 • زارع، علی و پورهاشمی، سید عباس، «توسعه نوین در حقوق بین الملل محیط زیست»، دانشنامه حقوق و سیاست، علمی– پژوهشی، سال ۱۳۸۶، شماره ۵، صفحه 101-111. (1386)
 • پورهاشمی، سید عباس، «زندان، هنرتنبیه یا مجازات قانونی؟»، مجله حقوقی دادگستری،علمی–پژوهشی، شماره ۳۵، تابستان1380، صفحه 217-222.http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1283&Number=35&Appendix=0 (1385)
 • پورهاشمی، سید عباس، «جانشینی دولتها در قلمرو معاهدات، نگاهی رویکردی به معاهدات مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر»، مجله حقوق تطبیقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره جدید، شماره ۱، دوفصلنامه بهار و تابستان ۱۳۸۵، صفحه 151. (1385)
 • پورهاشمی،سید عباس، «دیوان کیفری بین المللی با نگاهی به حقوق ایران»، مجله حقوقی دادگستری، علمی– پژوهشی، شماره ۴۴، پاییز ۱۳۸۲، صفحه 89-98.http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1283&Number=44&Appendix=0 (1382)

تالیفات

 • کتاب حقوق بین الملل عمومی (انتشارات دادگستر) - 1395 - فارسی
 • کتاب Caspienne en droit international de l'environnement (Presses Académiques Francophones) - 1393 - فرانسوی
 • کتاب حقوق بین الملل محیط زیست (انتشارات دادگستر) - 1392 - فارسی
 • کتاب مجموعه قوانین و مقررات حقوق شهروندی (اداره چاپ و انتشار معاونت تدوین، تنقیح و انتشار) - 1389 - فارسی
 • کتاب زندان هنر تنبیه یا مجازات قانونی (مرکز مطبوعات وانتشارات قوه قضائیه) - 1383 - فارسی
 • کتاب مجموعه قوانین و مقررات حقوق بین الملل (انتشارات مجد) - 1381 - فارسی

تحصیلات تخصصی

 • حوزوی حقوق بین الملل 1392-1393
 • کارشناسی ارشد حقوق بین الملل محیط زیست 1391-1392
 • پسا دکتری حقوق بین الملل 1382-1384
 • کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی1380-1390

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در رئیس موسسه تخصصی حقوق بین الملل کانادا (Canadian Institute for International Law Expertise (CIFILE (1396-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو مرکزمطالعات حقوق بین الملل دانشگاه یوکم کانادا (1392-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (1385-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در سرپرست گروه حقوق محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (1391-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در وکیل دادگستری و مشاور حقوقی (1386-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کانون وکلای بین المللی (1390-تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • کارگاه آموزشی تحولات جدید حقوق بین الملل محیط زیست - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (1395)
 • کارگاه آموزشی چشم انداز توسعه حقوق بین الملل محیط زیست : ظرفیتها و محدودیتها - مؤسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران (1395)
 • فوق دکترا حقوق بین الملل - UQAM University, CEDIM, Montreal, Canada (1392)
 • کارآموزی دوره وکالت بین المللی - کانون وکلای پاریس، فرانسه (1385)

سایر موارد

 • سردبیر مجله حقوق بین الملل سیفایل کانادا http://www.cifilejournal.com/ CIFILE Journal of International Law- CJIL
 • عضو هیات تحریریه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست)
 • عضو هیات تحریریه مجله حقوق بین الملل سیفایل کانادا http://www.cifilejournal.com/ CIFILE Journal of International Law- CJIL