خانم دکتر فاطمه اکبریان

Dr. Fatemeh Akbarian

استادیار گروه: زیست‌شناسی سلولی مولکولی- ژنتیک

فرد مهم علمی - Researcher ID: (112264)

9

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق استادی