آقای دکتر رحمت اله اللهیاری

Dr. Rahmat Allahyari

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (111626)

11
10
4
3
15
2
2

عضو هیات علمی دانشگاه تهران علاقمند در حوزه شایستگی، مدیریت دانش، آموزش سازمانی ، بهسازی منابع انسانی ، یادگیری سازمانی و سازمانهای یادگیرنده

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب یادگیری و یاددهی اثربخش در آموزش عالی (زندگی شاد) - 1398 - فارسی
 • کتاب آئین نامه های آموزشی و خدمات فرهنگی دانشجویان شاهدو ایثارگر - 1398 - فارسی
 • کتاب الگوی شایستگی مدیران پارک های علم و فناوری ایران (نوآوران دانش) - 1397 - فارسی
 • کتاب جاده آرامش (رسانه تخصصی) - 1391 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در مدیریت آموزش عالی (1390-1398)
 • سابقه تدریس در روانشناسی کار (1394-1398)
 • سابقه تدریس در رفتار سازمانی (1392-1398)
 • سابقه تدریس در مدیریت عمومی (1390-1394)
 • سابقه تدریس در اصول برنامه ریزی آموزشی (1396-1398)
 • سابقه تدریس در سازمان ها و قوانین آموزش و پرورش (1396-1398)
 • سابقه تدریس در شناخت سیستمهای سازمانی (1396-1398)
 • سابقه تدریس در رفتارهای هیجانی در مدیریت سازمانها (1395-1398)
 • سابقه تدریس در روانشناسی صنعتی و سازمانی (1396-1398)
 • سابقه تدریس در بودجه بندی و بودجه ریزی در سازمان های آموزشی (1390-1398)
 • سابقه تدریس در آموزش و پرورش تطبیقی (1399-1399)
 • سابقه تدریس در ارزشیابی آموزشی (1399-1399)
 • سابقه تدریس در مبانی نظری برنامه ریزی آموزشی (1399-1399)
 • سابقه تدریس در روانشناسی کار (1396-1399)
 • سابقه تدریس در تدریس در کارگاههای آموزشی مهارت های زندگی دانشجویی (1394-1399)