آقای مهندس مصطفی طبسی

Engineer Mostafa Tabasi

مدیر پروژه /کارشناسی ارشد

Researcher ID: (111392)

8
1
14
15
6

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • شرکت آی جی اس (مدیر پروژه نگهداری و تعمیرات) (1398-1402)
 • شرکت مهندسین مشاور ایتسن (کارشناس ارشد نت و مدیریت دارایی های فیزیکی) (1392-1398)
 • شرکت مادیران (سرپرست انبار الکترونیک) (1382-1392)
 • تدریس دانشگاهی در تدریس دوره RCA و مدیریت قطعات یدکی انبار (1396-1399)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس ارشد نت و مدیریت دارایی های فیزیکی (1392-1410)
 • سابقه کار صنعتی در مدیر پروژه RCA فاضلاب تهران (1397-1397)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس کنترل پروژه بازسازی 50 دستگاه لکوموتیو آلستوم در کارخانجات بازسازی راه آهن - کرج (1397-1397)
 • سابقه کار صنعتی در سرپرست انبار الکترونیک مادیران (1382-1392)
 • سابقه کار صنعتی در ارزیابی سیستم نگهداری و تعمیرات در کارجانجات بازسازی لکوموتیو سیرجان (راه آهن کشش)، شرکت حمل و نقل خلیج فارس و مجتمع گلخانه ای فجر لرستان (1397-1399)
 • سابقه کار صنعتی در ممیز و ارائه دهند نقشه راه تعالی سیستم نگهداری و تعمیرات (1397-1397)
 • سابقه کار صنعتی در ممیز و ارائه دهند نقشه راه تعالی سیستم نگهداری و تعمیرات شرکت حمل و نقل خلیج فارس (1397-1397)
 • سابقه کار صنعتی در ممیز و ارائه دهند نقشه راه تعالی سیستم نگهداری و تعمیرات شرکت مجتمع گلخانه ای فجر لرستان (1398-1398)
 • سابقه کار صنعتی در مدیر پروژه نگهداری و تعمیرات تجهیزات دریایی، بندری و مخابراتی (1399-1410)
 • سابقه کار صنعتی در مدیر پروژه پیاده سازی سیستم نگهداری و تعمیرات در کارخانجات بازسازی لکوموتیو شرکت راه آهن کشش (سیرجان) (1399-1399)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک - مرکزتحقیقات،حفاظت فنی و بهداشت کار (1401)
 • مدیریت پروژه برمبنای استاندارد PMBOK - تهران (1398)
 • کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک - تهران (1398)
 • مدیریت استراتژیک - تهران (1397)
 • ممیزی و ارزیابی سیستم مدیریت دارائیهای فیزیکی - تهران (1397)
 • نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) - تهران (1396)
 • تربیت ارزیاب مدیریت دارائیهای فیزیکی - تهران (1395)
 • نرم افزار کنترل پروژه مایکروسافت (MSP) - تهران (1395)
 • هزینه یابی چرخه عمر تجهیزات (LCC) - تهران (1394)
 • آنالیز علل ریشه ای خرابیها (RCA) - تهران (1394)
 • نگهداری و تعمیرات جامع بهره ور (TPM) - تهران (1394)
 • مدیریت قطعات یدکی انبار (MRO) - تهران (1394)
 • مدیریت بازرسی های رده بندی و قانونی شناورها - تهران (1394)
 • نگهداری و تعمیرات (PM) - اصفهان (1393)
 • حمایت از حقوق مصرف کنندگان - تهران (1391)

سایر موارد

 • کارشناس ارشد نت و مدیریت دارایی های فیزیکی
 • PAM & Maintenance Senior Expert
 • مدیر پروژه نگهداری و تعمیرات