آقای مهندس محمد حیدری

Engineer Mohammad Heydari

مدیر عامل شرکت خلاق ژرف اندیشان رایانش هوشمند شریف

Researcher ID: (109504)

1
1
3
6
2
3
5
4

مقالات بین المللی خارج از کشور

تالیفات

 • گزارش نکات کلیدی در مهندسی نرم افزار (دانشکده فنی شهید شمسی پور تهران) - 1395 - فارسی

سوابق استادی

 • مربی

تحصیلات تخصصی

 • کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سامانه های شبکه ای دانشگاه تربیت مدرس1397-1399
 • کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی دانشگاه شهید بهشتی1396-1397
 • کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار انستیتو تکنولوژی تهران1392-1396

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در تدریس یار، درس تحلیل شبکه های اجتماعی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس تهران (1397-1398)
 • سابقه تدریس در تدریس یار، درس داده کاوی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس تهران (1398-1398)
 • سابقه تدریس در تدریس یار، درس تحلیل مه داده، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس تهران (1399-1400)
 • سابقه تدریس در تدریس یار، درس شبکه های پیچیده، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه شهید بهشتی تهران (1398-1398)
 • سابقه کار صنعتی در مدیرعامل و رییس هیات مدیره، شرکت خلاق ژرف اندیشان رایانش هوشمند شریف (1400-1410)
 • سابقه کار دانشگاهی در پژوهشگر، آزمایشگاه تحلیل شبکه های اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس تهران (1397-1400)

جوایز و افتخارات

 • بنیاد نخبگان
 • المپیاد مهارت

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • ششمین سمینار زمستانی مباحث پیشرفته در علوم و مهندسی کامپیوتر - دانشگاه صنعتی شریف، تهران (1399)
 • دومین همایش بین المللی علوم داده - دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران (1399)
 • پنجمین سمینار زمستانی مباحث پیشرفته در علوم و مهندسی کامپیوتر - دانشگاه صنعتی شریف، تهران (1398)